Gdy klient kliknie na link lub baner na stronie internetowej afiliata, wyj?tkowy kod ?ledzenia umo?liwi po??czenie klienta wy??cznie z kontem danego afiliata. Korzystamy z plików cookie ostatniego klikni?cia, który jest wa?ny przez 45 dni.

Aby uzyska? wi?cej szczegó?ów na temat dzia?ania tego procesu, nawi?? z nami kontakt.